تبلیغات
کانکور افغانستان kankor afghanistan

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


کانکور افغانستان kankor afghanistan
وب سایت ما به ادرس جدید انتقال کرده کانکور افغانستان www.kankorAfghanistan.com
نوشته شده در تاریخ 1392/10/25 توسط کانکور kankor
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اطلاعیه :وب سایت کانکور به آدرس دیگر انتقال کرده برآی به بدست آوردن معلومات به ++www.kankorafganistan.com++مراجع کنید 


                                                                                                  
  
           
 


       

طبقه بندی: نویسنده وبسایت ما باشید،
برچسب ها: فورم های جدید کانکور، سوال های جدید کانکور، نویسنده افتخاری وبسایت ما باشید، Kankor aghanistan، kankor، Kankor.af، kankoraf،

جدول پذیرش مشمولین کانکور سال 1393 در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

جدول فیصدی تخفیف های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای داوطلبان که از طریق امتحان کانکور سال 1392 - 1393 معرفی شده اند.

جدول پذیرش مشمولین کانکور سال 1393 پوهنتونهای دولتی کشور و داوطلبان ورود به موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایات حسب ظرفیت اعلام شده از سوی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی کشور

 

1- پوهنتون کاردان درکابل انجنیری 20% 320نفر

1- قانون 20%
2- اقتصاد 20%
3- کمپیوترساینس 20%

2- خاتم النبیین درکابل

1- قابلگی 30% 100نفر
2- کمپیوترساینس 30% 100نفر
3- علوم سیاسی 40% 100نفر
4- اقتصاد 40% 100نفر
5- اداره منجمنت 40% 100نفر
6- انحینیری 30% 100نفر
7- علوم قرآنی 40% 100نفر
8- نکنالوژ.ی 40% 100نفر
9- اقتصاد 40% 100نفر

 

3- ابن سینا درکابل

1- علوم اجتماعی 50% 150نفر
2- علوم سیاسی 20% 70نفر
3- اقتصاد 20% 70نفر
4- حقوق 20% 70نفر
5- کامپیوتر سایس 20% 30نفر
6- انجنیری 50% 70نفر

4- موسسه تحصیلات عالی باختر درکابل

1- انجنیری 50% 250نفر
2- اقتصاد 50%
3- ژورنالیزم 50%
4- کمپیوترساینس 50%
5- حقوق وعلوم سیاسی 50%

5- موسسه تحصیلات عالی (استقلال) در کابل

1- انجنیری ذکور%20 برای اناث%25 300نفر ذکور20 نفر اناث 20 نفر
2- کامپیوتر سایس 300 نفر
3- حقوق 400 نفر
4- اقتصاد 400 نفر

6- موسسه تحصیلات عالی (استقامت) درکابل

1- شرعیات ذکور%30 برای اناث%40 1000نفر
2- انجنیری 1000نفر
3- حقوق وعلوم سیاسی 1000نفر

7- موسسه تحصیلات عالی (اهل بیت) درکابل

1- حقوق ذکور%15برای اناث %20 ذکور120 اناث80نفر ذکور10 نفر اناث 15 نفر علوم سیاسی ذکور110 اناث60نفر ذکور8 نفر اناث 510نفر
2- شرعیات ذکور100 اناث30نفر ذکور8 نفر اناث 10نفر

8- موسسه تحصیلات عالی (بارک) در نیمروز

1- اقتصاد 20% ذکور250اناث250نفر
2- حقوق 20% ذکور250اناث250نفر

9- پوهنتون خصوصی (جامعه المصطفی) درکابل 1 حقوق برای ذکور و اناث%20 ذکور100اناث100نفر

1- اقتصاد ذکور100اناث100نفر
2- علوم تربیتی ذکور100اناث100نفر


10- موسسه تحصیلات عالی (خانه دانش)ّ درتخار

1- حقوق وعلوم سیاسی ذکور %30 اناث%40 ذکور300اناث100نفر ذکور2 اناث3
2- اقتصاد ذکور300اناث100نفر ذکور2 اناث3


11- موسسه تحصیلات عالی (خوارزمی)درکابل

1- اقتصاد ذکور %20 اناث%25 100نفر ذکور2 اناث3
2- علوم سیاسی 100نفر ذکور2 اناث3
3- کمپیوترساینس 100نفر ذکور2 اناث3
4- مهندسی کامپیوتر 100نفر دکور1اناث2


12- موسسه تحصیلات عالی (سپین غر) درننگرهار

1- ذکور %20 اناث%20 100نفر
2- ستوماتولوژی ذکور %30 اناث%30 100
3- تکنالوژی .ی ذکور %40 اناث%40 200نفر


13- موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت مزارشریف

1-  انجنیری 20% 305نفر
2-  اقتصاد 20%
3-  تعلیم وتربیه 20%
4-  حقوق وعلوم سیاسی 20%


14- موسسه تحصیلات عالی (فجرستان)درتخار

1- انجینری 20% ذکور120اناث 40نفر
2- اقتصاد ذکور100اناث60نفر
3- حقوق وعلوم سیاسی ذکور100اناث60نفر


15- پوهنتون کانب در کابل 1 اقتصاد - شعبه مرکزی 50 نفر

1- علوم سیاسی -شعبه مرکزی 50نفر
2-  حقوق- شعبه مرکزی 50نفر
3-  علوم-سیاسی شعبه برچی 35% 50نفر
4-  اقتصاد - شعبه برچی 95نفر
5-  حقوق- شعبه برچی 95نفر
6-  BBbشعبه برچی 95نفر
7-  BBbشعبه مرکزی 20% 50نفر


16- موسسه تحصیلات عالی (ملالی)درکندهار

1- حقوق 30% ذکور100 اناث50نفر 7تفر اناث
2- ذکور100 اناث50نفر 8نفر اناث


17- موسسه تحصیلات عالی (میهن)درکابل

1- ستوماتولوژی 20% 250نفر اناث1نفر
2- فارمسی 250نفر اناث1نفر
3- تکنالوژی .ی 250نفر اناث1نفر


18- موسسه تحصیلات عالی (میوند)درکابل

1- اقتصاد ذکور%50 اناث%60 600تفر
2- کمپیوتر ساینس ذکور%50 اناث%60 600تفر


19- موسسه تحصیلات عالی (احمد شاه ابدالی) درخوست

1-  20% تخفیف برای  200 نفر


20 پوهنتون خصوصی آریا درشهرمزارشریف

1- انجنیری ساختمانی 40% 560نفر
2- انجنیری محیط زیست
3- اداره وتجارت
4- مدیریت ومحاسبه
5- علوم سیاسی
6- حقوق
7- کامپیوتر ساینس
8- اداره عامه


21- موسسه تحصیلات عالی (آریانا) درکابل وننگرهار

1- حقوق وعلوم سیاسی 20% 600نفر
2- اقتصاد 600نفر
3- انجینری 600نفر


22- موسسه تحصیلات عالی (آسیا) درهرات

1- اقتصاد 40-50% 300نفر
2- انجینری 200نفر
3- حقوق وعلوم سیاسی 200نفر


23- موسسه تحصیلات عالی (ازهر) درکابل

1- حقوق 20% 200نفر
2- اقتصاد 200نفر
3- تعلیم وتربیه 400نفر


24- موسسه تحصیلات عالی (اشراق) درهرات

1- شرعیات 10% 720نفر اناث وذکور
2- حقوق
3- اقتصاد
4- انجینری


25- موسسه تحصیلات عالی (افغانستان)درکابل

1- دپلوماسی ومطالعات بین المللی ذکور%20اناث%50 200نفر اناث و ذکور
2- اقتصاد وتوسعه
3- مدیریت تجارت و حکومت داری


26- موسسه تحصیلات عالی (التقوا)درننگرهار

1- اقتصاد 50% 10نفر 10نفر
2- حقوق 10نفر 10نفر


27- موسسه تحصیلات عالی (الفلاح)درننگرهار

1- انجینری 40% 300نفر در تمام این رشته ها
2- اقتصاد
3- ژورنالیزم
4- حقوق
5- شرعیات 70%


28- موسسه تحصیلات عالی (پیام) در کابل

1-  حقوق 25% 400نفر باتخفیف
3- اقتصاد


29- موسسه تحصیلات عالی (امیرعلی شیرنوایی) درشبرغان

1- حقوق وعلوم سیاسی 20% 40نفر
2- اقتصاد 20نفر
3- تعلیم وتربیه 20نفر
4- انجینری 20نفر


30- موسسه تحصیلات عالی (تابش) درکابل

1- شرعیات 50% 60نفر 10نفر
2- ژورنالیزم 60نفر 10نفر


31 موسسه تحصیلات عالی (پامیر) درخوست

1- اقتصاد 20% 50نفر
2- کمپوترساینس
3- ادبیات انگلیسی
4- حقوق وعلوم سیاسی


32- موسسه تحصیلات عالی (جامی) درهرات

1- حقوق وعلوم سیاسی 20% 700نفر 10نفر دانشجوی برتر
2- شرعیات وعلوم اسلامی
3- اقتصاد
4- انجینری


33- موسسه تحصیلات عالی (جهان) درکابل

1- اداره وتجارت 17% 500نفر
2- حقوق 500نفر


34- موسسه تحصیلات عالی (حکیم سنایی) دربغلان

1- 50% 200نفر
2- اقتصاد 150نفر
3- حقوق 200نفر 3نفر اناث


35- پوهنتون خصوصی (خراسان) درننگرهار

1- اقتصاد 400نفر
2- انجینری 200نفر
3- کمپیوتر ساینس 200نفر
4- ژورنالیزم وعلوم بشری 50% 100نفر


36- موسسه تحصیلات عالی (رابعه بلخی) درکابل

1- حقوق وعلوم سیاسی 10% ذکور20اناث30
2- اقتصاد ذکور20اناث30
3- کمپیوترساینس ذکور20اناث30
4- انجینری ذکور20اناث30


37- موسسه تحصیلات عالی (رنا) درکابل

1- اقتصاد ذکور%40اناث%50 800نفر 4نفر
2- کمپیوترساینس ذکور300اناث 200نفر 4نفر
3- حقوق وعلوم سیاسی 800نفر 2نفر


38- موسسه تحصیلات عالی (روشان) درننگرهار

1- 10% 50نفر
2- ستوماتولوژی 15% 100نفر
3- حقوق وعلوم سیاسی 30% 100نفر
4- اقتصاد 30% 100نفر
5- فارمسی 20% 50نفر


39- موسسه تحصیلات عالی (زوال) درکابل

1- 30% 250نفر
2- حقوق


40- موسسه تحصیلات عالی (سادات) درمزارشریف

1- انجینری 30% 750نفر
2- کمپیوتر ساینس 20%
3- شرعیات 15%


41- پوهنتون خصوصی (سلام) درکابل

1- انجینری 20% 50نفر باتخفیف
2- اقتصاد 50نفر باتخفیف
3- حقوق 50نفر باتخفیف
4- کمپیوتر ساینس 50نفر باتخفیف
5- شرعیات 50نفر باتخفیف


42- موسسه تحصیلات عالی (شرق) درکابل

1- اداره وتجارت // 460نفر 16نفر
2- کمپیوتر ساینس 640نفر
3- مدیریت وکاهش خطرات حوادث 120نفر


43- موسسه تحصیلات عالی (طلوع آفتاب) درکابل

1- حقوق وعلوم سیاسی 58% 1500نفر 15نفر
2- اقتصاد
3- کمپیوترساینس


44- موسسه تحصیلات عالی (عروج) درکابل

1- حقوق وعلوم سیاسی 100نفر 60نفرکه 85% را پوره کرده باشد
2- اقتصاد 100نفر
3- اداره ومدیریت 100نفر


45- موسسه تحصیلات عالی (غالب) درکابل

1- معالجوی 20% 150نفر
2- دندان 60نفر
3- حقوق 100نفر
4- اقتصاد 50نفر


46- موسسه تحصیلات عالی (غالب هرات)

1- معالجوی 20% 300نفر
2- دندان 100نفر
3- حقوق 100نفر
4- کمپیوتر ساینس 100نفر
5- اقتصاد 100نفر


47- موسسه تحصیلات عالی (کاروان) درکابل

1- حقوق 20-50% 400-500نقر
2- علوم سیاسی
3- اقتصاد


48- موسسه تحصیلات عالی (ملی) درکابل

1- حقوق 25% 800نفر
2- 200نفر


49- موسسه تحصیلات عالی(مولانا جلال الدین ) درمزارشریف

1- ژورنالیزم 40% 50نفر 50نفر
2- حقوق 50نفر
3- اقتصاد 50نفر
4- تعلیم وتربیه 50نفر


50- موسسه تحصیلات عالی(ناصر خسرو ) در دایکندی

1- حقوق 25-50% 100نفر 3نفر
2- اقتصاد 3نفر
3- تعلیم وتربیه 3نفر
4- انجینری 1نفر


51- موسسه تحصیلات عالی (سید جمال الدین افغان) درکابل

1- حقوق 55.50% 800نفر
2- اقتصاد 50% 500نفر


52- موسسه تحصیلات عالی (ارکوزیا) درهلمند

1- انجنیری 40% 55نفر
2- حقوق وعلوم سیاسی 60نفر
3- تعلیم وتربیه 65نفر


53- موسسه تحصیلات عالی کوهرشاد درکابل

1- انجنیری از%5تا40% 600نفر
2- مدریت اقتصاد
3- اداره تجارت
4- حقوق
5- علوم سیاسی


54- موسسه تحصیلات عالی (مریم) درکابل

1- اقتصاد 50% 1200نفر
2- کمپیوتر ساینس
3- حقوق


55- موسسه تحصیلات عالی (بست) درهلمند

1- 30% 5نفر
2- کمپیوتر ساینس 30% 5نفر
3- انجنیری 40% 15نفر
4- حقوق 40% 15نفر
5- اقتصاد 40% 15نفر


56- موسسه تحصیلات عالی (تاج) درمزارشریف

1- 10-30% 300نفرر 5نفر
2- حقوق 300نفرر 5نفر
3- اقتصاد 300نفرر 5نفر


57- موسسه تحصیلات عالی (خوجه عبدالله انصاری) درهرات

1- حقوق وعلوم سیاسی 35% 400نفر
2- کامپیوتر ساینس
3- ژورنالیزم
4- زبان انگلیسی
5- انجنیری


58- کهکشان شرق درهرات

1- حقوق وعلوم سیاسی 30% 100نفر 10نفر
2- اقتصاد 40% 50نفر
3- ادبیات انگلیسی وژورنالیزم 50% 40نفر


59 موسسه تحصیلات عالی افغان درکابل

1- شرعیات 30% 30نفر
2- حقوق 30% 45نفر
3- اقتصاد 30% 45نفر
4- انجینری 30% 30نفر


60 موسسه تحصیلات عالی بامیکا دربامیان

1- حقوق وعلوم سیاسی 40% 100نفر


61 موسسه تحصیلات عالی فانوس درکابل

1- ژورنالیزم وارتباطات 50%


62 پوهنتون سلام شعبه کندز

1- انجینری 50% 50
2- اقتصاد 50% 60
3- حقوق 50% 80
4- شرعیات 50% 80


63 موسسه تحصیلات عالی غرجستان درکابل

1- حقوق وعلوم سیاسی 10% 200نفر
2- اقتصاد 10%
3- کمپیوترساینس 10%
4- علوم اجتماعی 10%


64 موسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش درپروان

1- حقوق وعلوم سیاسی 50% 500نفر
2- اقتصاد 50% 500نفر


65- موسسه تحصیلات عالی خصوصی خانه نور

1- کمپیوتر ساینس 50%
2- اقتصاد

پتعداد مجموعی با تخفیف 38715 و به تعداد 434 تن را به صورت رایگان ظرفیت جذب در موسسات تحصیلات عالی خصوصی میباشد


طبقه بندی: • اخبار کانکور،

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها در مورد بورس های کشور مکسیکو

پوهنتون ملی سینگاپور (National University of Singapore) بورسیه ها را در مقطع دکتورا در رشته علوم انجنیری برای تمام کشورهای جهان به شمول افغانستان خبر داده است.
سفارت مکسیکودر تهران طی یادداشت شماره IRN-00809 مورخ13 مارچ 2014 خویش به اطلاع رسانده است ،شش برنامه آموزشی خاص از برنامه هایی که شامل بورس دولت مکسیکو به محصلین خارجی برای سال 2014 می شوند ،از تاریخ 5 مارچ الی 29 اگست 2014 باز می باشد .

متقاضیان که مایل به ادامه تحصیل دراین شش برنامه خاص که در متن یادداشت ذکر شده است ،می باشند ،میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت نام و گرفتن فورم های مربوطه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://amexcid.gob.mx//index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
کاندیدان میتوانند در ویب سایت فوق الذکر ثبت نام نموده و در صورتیکه مورد پذیرش بورس قرار گیرند ،برای تکمیل اسناد و طی مراحل بعدی یک کاپی فورم در خواستی سایر اسناد لازمه را به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای فوق لیسانس ،وزارت تحصیلات عالی تحویل دهن

طبقه بندی: اطلاعیه بورسها ،

اطلاعیه ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس مقطع دوکتورا سنگاپور

پوهنتون ملی سینگاپور (National University of Singapore) بورسیه ها را در مقطع دکتورا در رشته علوم انجنیری برای تمام کشورهای جهان به شمول افغانستان خبر داده است.
کاندیدان محترم میتوانند الی 15 می سال 2014 به شکل آنلاین ثبت نام نمایند.

معلومات بیشتر راجع به این بورسها را میتوان از صفحه انترنتی ذیل به دست آورده میتوانند:

http://www.nus.edu.sg/ngs/instruction on application submission to NGS.html
کاندیدان میتوانند در ویب سایت فوق الذکر ثبت نام نموده و در صورتیکه مورد پذیرش بورس مذکور قرار گیرند، برای تکمیل اسناد و طی مراحل بعدی یک کاپی فورم درخواستی سایراسناد لازمه را به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس، وزارت تحصیلات عالی تحویل دهند.

طبقه بندی: اطلاعیه بورسها ،
نوشته شده در تاریخ 1393/01/26 توسط کانکور kankor


اطلاعیه پوهنتون کابل در مورد بست کادر علمی

پوهنتون کابل برای سال 1393 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی اداره وپالیسی عامه دو بست

متقاضیان ازتاریخ 25 / حمل / 1393 الی 25 / ثور / 1393 درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.


طبقه بندی: اطلاعیه بورسها ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:80) 1 2 3 4 5 6 7 ...

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
..
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
,,,
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
... Blogger Tricks .....
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • تبلیغات متنی | مهم نیوز | ایکس باکس
  •