تبلیغات
کانکور افغانستان kankor afghanistan

LOGO

اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور. www.kankorAfghanistan.com
فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390,1392,1393_1391, 1387, 1388, 1389, 1391, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1391
 
ﭼﺮا میزان فروش ﮔﻠﮑﺴﻲ اس 4 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ها بود ؟ﻧﮕﺮاﻧﯽها ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺳﮫﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در ٩ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4-اش را آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؟ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻧﯿﻮز ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽ رﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ. ھﻤﯿﻦﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ارزش ﺳﮫﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ھﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زده اﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ٢٠١٣ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S3 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه از ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻨﺪه ی اﭘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮآوری آن ھﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از آﯾﻔﻮن 4S ﻧﺎ اﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه بود زیرا ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ HTC، ﺳﻮﻧﯽ و LG ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﭼﯿﻨﯽ، ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﺷﺒﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ.
HTC ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﭼﻮن HTC One و LG ﺑﺎ Nexus4 و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ را ﺳﺨﺖ وﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل HTC ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﭼﻮن HTC One و LG ﺑﺎ Nexus4 و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ را ﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﺧﻮد ﺑﻮد، رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺪان ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ.


~ ودصم
Photo: ‎ﭼﺮا میزان فروش ﮔﻠﮑﺴﻲ اس 4 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ها بود ؟ﻧﮕﺮاﻧﯽها ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺳﮫﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در ٩ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4-اش را آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؟ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻧﯿﻮز ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽ رﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ. ھﻤﯿﻦﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ارزش ﺳﮫﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ھﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زده اﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ٢٠١٣ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S3 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه از ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻨﺪه ی اﭘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮآوری آن ھﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از آﯾﻔﻮن 4S ﻧﺎ اﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه بود زیرا ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ HTC، ﺳﻮﻧﯽ و LG ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﭼﯿﻨﯽ، ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﺷﺒﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ.
HTC ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﭼﻮن HTC One و LG ﺑﺎ Nexus4 و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ را ﺳﺨﺖ وﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل HTC ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﭼﻮن HTC One و LG ﺑﺎ Nexus4 و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ را ﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S4 ﺧﻮد ﺑﻮد، رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺪان ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ.


~ ودصم

__________________
اخبار و مطالب اقتصادی‎برچسب ها : ﭼﺮا میزان فروش ﮔﻠﮑﺴﻲ اس 4 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ها بود ؟ ,

نویسندگان کانکور

نظر سنجی وب سایت

آیا از وب سایت ما راضی هستید؟


آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


وب سایت ما به ادرس جدید انتقال کرده کانکور افغانستان www.kankorAfghanistan.com
اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور. www.kankorAfghanistan.com
فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390,1392,1393_1391, 1387, 1388, 1389, 1391, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1391

ایجاد کننده وبلاگ :
کانکور kankor

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
..
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
,,,
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
... Blogger Tricks .....
Powered by Jasper Roberts - Blog